برای درمان اختلالات خواب به این نکات توجه کنید!!!

خواب براساس معیارهای رفتاری و فیزیولوژیک تعریف می شود. معیارهای رفتاری شامل فقدان یا کم شدن حرکت، بسته بودن چشم ها، وضعیت خاص بدن، کاهش پاسخ به محرک های خارجی، سکوت، افزایش زمان واکنش به محرک ها، افزایش بیداری، اختلال کارکرد شناختی و فقدان قابل بازگشت هشیاری هستند. معیارهای فیزیولوژیک نیز براساس یافته های الکتروآنسفالوگرافی، […]

read more »
Call Now Button
اینستاگرام