درمان بیماری ام اس

اکثر بیماران سال ها پس از شروع بیماری دچار ناتوانی جسمی می شوند به طوری که 15 سال پس از شروع، نیمی از بیماران برای حرکت نیاز به کمک دارند و 80% بیماران 25 سال پس از شروع دچار ناتوانی حرکتی می شوند. باید یادآوری شود که حدود 10 – 20 درصد بیماران حتی پس […]

read more »
Call Now Button
اینستاگرام