انواع سرگیجه

سرگیجه به صورت احساس حرکت و چرخش محیط به دور بیمار تعریف می شود. به عبارت دیگر سرگیجه واقعی نوعی توهم حرکت و چرخش محیط اطراف است که توسط بیمار ادراک می شود. همچنین گاه سرگیجه به صورت چرخش فرد حول محور عمود ادراک می شود. انواع سرگیجه در مقابل اصطلاح سرگیجه (vertigo)، گیجی (dizziness) […]

read more »
Call Now Button
اینستاگرام