اختلال تعادل

اختلال تعادل (آتاکسی) Ataxia آتاکسی به معنی اختلال در حفظ تعادل، بدون وجود ضعف حرکتی است. آتاکسی انواع مختلفی دارد که دو نوع اصلی آن آتاکسی مخچه ای و آتا کسی حسی است. آتا کسی مخچه ای در اثر اختلال در کارکرد یا ساختمان مخچه به علل مختلف ایجاد می شود اما آتاکسی حسی در […]

read more »
Call Now Button
اینستاگرام